உலகளாவிய காப்பர் சந்தையில் DISER இன் அவுட்லுக்

சுருக்கம்:உற்பத்தி மதிப்பீடுகள்: 2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய செப்புச் சுரங்க உற்பத்தி 21.694 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 5% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் வளர்ச்சி விகிதம் முறையே 4.4% மற்றும் 4.6% ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாமிர உற்பத்தி 25.183 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4.4% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் வளர்ச்சி விகிதம் முறையே 4.1% மற்றும் 3.1% ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலியத் துறை, அறிவியல், ஆற்றல் மற்றும் வளங்கள் (DISER)

உற்பத்தி மதிப்பீடுகள்:2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய செப்புச் சுரங்க உற்பத்தி 21.694 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 5% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் வளர்ச்சி விகிதம் முறையே 4.4% மற்றும் 4.6% ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாமிர உற்பத்தி 25.183 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4.4% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் வளர்ச்சி விகிதம் முறையே 4.1% மற்றும் 3.1% ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நுகர்வு முன்னறிவிப்பு:2021 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய தாமிர நுகர்வு 25.977 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 3.7% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் வளர்ச்சி விகிதம் முறையே 2.3% மற்றும் 3.3% ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விலை முன்னறிவிப்பு:2021 ஆம் ஆண்டில் LME தாமிரத்தின் சராசரி பெயரளவு விலை US$9,228/டன் ஆகும், இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 50% அதிகரிக்கும்.2022 மற்றும் 2023 இல் முறையே $9,039 மற்றும் $8,518/t என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


பின் நேரம்: ஏப்-12-2022