லித்தியம் பேட்டரிகளில் காப்பர் ஃபாயிலின் பயன்பாடு

செப்புப் படலம்பொதுவாக லித்தியம் பேட்டரிகளில் எலக்ட்ரோடு பொருட்களில் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மின்னோட்ட மின்னோட்ட சேகரிப்பாளராக லித்தியம் மின்கலங்களில் காப்பர் ஃபாயில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதன் பங்கு எலக்ட்ரோடு தாள்களை ஒன்றாக இணைத்து மின்னோட்டத்தை பேட்டரியின் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மின்முனைக்கு வழிநடத்துவதாகும்.செப்புப் படலம்நல்ல மின் கடத்துத்திறன், அரிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் பிளாஸ்டிசிட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது லித்தியம் பேட்டரிகள் தயாரிப்பதில் முக்கியமான பொருட்களில் ஒன்றாகும்.கூடுதலாக, செப்புப் படலம் மைக்ரோ-செயலாக்கத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அதன் பரப்பளவை அதிகரிக்கவும், அதன் மூலம் பேட்டரியின் ஆற்றல் அடர்த்தி மற்றும் ஆற்றல் அடர்த்தியை அதிகரிக்கும்.

செப்புப் படலம்முக்கியமாக லித்தியம் பேட்டரிகளின் எலக்ட்ரோடு பகுதியில் எலக்ட்ரோடு சேகரிப்பாளராகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.எலக்ட்ரோடு ஒரு லித்தியம் பேட்டரியின் மிக முக்கியமான பாகங்களில் ஒன்றாகும், இதில் நேர்மறை மின்முனை மற்றும் எதிர்மறை மின்முனை உள்ளது.எதிர்மறை மின்முனை மின்னோட்ட சேகரிப்பாளரில் பொதுவாக செப்புப் படலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அதன் செயல்பாடு எதிர்மறை மின்முனை தாவல்களை ஒன்றாக இணைத்து மின்னோட்டத்தை பேட்டரியின் எதிர்மறை மின்முனைக்கு வழிகாட்டுவதாகும்.காப்பர் ஃபாயில் நல்ல மின் கடத்துத்திறன், அரிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் பிளாஸ்டிசிட்டி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது லித்தியம் பேட்டரிகள் தயாரிப்பதில் முக்கியமான பொருட்களில் ஒன்றாகும்.கூடுதலாக, செப்புப் படலம் மைக்ரோ-செயலாக்கத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அதன் பரப்பளவை அதிகரிக்கவும், அதன் மூலம் பேட்டரியின் ஆற்றல் அடர்த்தி மற்றும் ஆற்றல் அடர்த்தியை அதிகரிக்கும்.

1689234242475

இடுகை நேரம்: ஜூலை-13-2023